konduktometr EC 3 - AKVAPO Tisk stránky
návrat na hlavní stránku
Akvarijní pomůcky Ladislav Grýgera , 142 00 Praha 4 , tel / fax 241 722 133
----------------------------------------------------------------
Dovoz KAREL RATAJ , syn a otec , 787 69 Šumperk

KONDUKTOMETR EC 3
HM Digital, Inc.

  

Návod k obsluze

Hlavní technické údaje

Rozsah měření vodivosti                                                              0 až 9990 µs/cm
Nejmenší měřitelná změna vodivosti                                                          1 µs/cm
Rozsah teplotní kompenzace /automatická/                                              0 - 80 °C
Napájecí napětí                                                             baterie 2 x 1,5 V typ 357A
Životnost baterií                                                                      přibližně 1000 hodin
Chyba měření při 20°C                                                          menší než 2 % údaje
Rozměry přístroje                                                                     155 x 31 x 23 mm
Hmotnost přístroje                                                                                     76,5 g
Kalibrace přístroje                                 nastavena ve výrobě v roztoku KCL 1413 µs

Návod k použití

1. Všeobecný popis

Digitální konduktometr sestává z měřicího analogového modulu (zdroj měřících impulzů , převodník proud - napětí) a ze zobrazovacího modulu (úplný 3 1/2 místný digitální voltmetr se zobrazovačem z kapalných krystalů).V měřicí komůrce je vestavěno teplotní čidlo , které zajišťuje automatickou teplotní kompenzaci měřeného
údaje a umožňuje případné změření teploty zkoumaného roztoku .

2. Některé vlastnosti

Široký rozsah měření umožňuje mnohonásobné praktické využití . Funkce automatické vypnutí po deseti minutách prodližuje životnost baterií . Velký zobrazovač usnadňuje odečítání údaje . Funkce "HOLD" /paměť/ je výhodná k zapamatování naměřené vodivosti . Přístroj je vybaven tlačítkem pro změření teploty roztoku .3. Příprava přístroje před měřením

Baterie přístroje jsou vloženy v držáku baterii /1 / . Nový konduktometr je dodáván s již včetně baterií . Sejmeme ochranný kryt měřící komúrky /6/ , Vypínačem /3/ uvedeme přístroj do provozu a měřící komúrku ponoříme do roztoku , který potřebujeme měřit . POZOR : Přístroj není vodotěsný , smíme ponořit pouze spodní část a maximálně k vyznačené hranici ponoru - cca 5 cm .

Přístroj je nastaven při výrobě a jeho citlivost se bez vnějšího zásahu prakticky nemění , pokud je v pořádku napájecí baterie .

Kalibraci je nutno provést velmi pečlivě , jinak se chyba přístroje spíše zvětšuje , takže doporučujeme citlivost měnit jen pokud měříme v oblasti nízkých vodivostí / cca 200 µs /. V takovém případě přístroj zkalibrujeme pomocí roztoku vodivosti 130 nebo 150 µs/cm ! Pokud se pro kalibraci přece jen rozhodneme , pak nejprve navštivte KALIBRACE EC 3 NA STRÁNKÁCH VÝROBCE .
POZOR normálový roztok je pouze roztok známé vodivosti , jeho vodivost se snadno změní přidáním i několika kapek roztoku jiné vodivosti / nezaměňujte s pufrem /.

4. Měření

Se zapnutým přístrojem /nezapomeňte sejmout ochranný kryt měřící komůrky / ponořeným přibližně 5 cm do zkoumaného roztoku několikrát lehce zakroužíme a po ustálení / cca 10 sekund / odečteme vodivost . Pro běžnou potřebu můžeme předpokládat , že platí 1°N = 32 µs/cm. Po měření je vhodné po měření opláchnout sondu / komúrku / v destilované nebo demineralizované vodě a nasadit ochranný kryt . Nezapomeňte prosím , že demineralizovaná voda , prodávaná pro ošetření akumulátorů je často upravená pouze katexem mívá vodivost desítek až stovek µs/cm !

5. Některé chyby při měření a jejich příčiny

Poměrně rychlý pokles nebo nárůst údaje při měření signalizuje nekvalitní baterii , jejíž napětí se mění při zatížení , nebo je přístroj navlhlý.

Nesmyslný nebo nereprodukovatelný údaj je signálem , že je silně znečištěná sonda z minulého měření - řádně vypereme sondu ve vodě s nízkou vodivostí.

6. Skladování přístroje

Přístroj skladujeme v suchém neagresivním prostředí , nejlépe mimo pěstírnu . Pokud dojde ke zvlhnutí přístroje , vysoušíme přirozenou cestou , nepoužíváme fen a pod. Při dlouhodobém ponechání v příliš vlhkém prostředí hrozí vytvoření vnitřních vrstev plísní , které i po vysušení vždy rychle nasávají vlhkost a mohou ovlivňovat měřený údaj . Neskladujte přístroj ve vysokých teplotách ani napřímém slunci . Rozměry a geometrie měřící komúrky a sondy význmně ovlivňuje nastavení přístroje a měřený údaj nebude přesný .

Měřicí sonda se skladuje v suchém prostředí , nenamočená !

7. Příprava vývojové vody

Konduktometr lze s výhodou využít k přípravě vývojové vody s definovaným zastoupením jednotlivých solí , aniž musíme znát koncentraci výchozích roztoků. Experimentálně ověříme optimální poměry podílů vodivosti od těchto solí pro příslušný druh ryb a tento poměr podílu vodivosti již dodržujeme při každé další přípravě vývojové vody. (Např. 30% vodivosti bude tvořit vodivost roztoku síranu vápenatého a 40% vodivost roztoku síranu hořečnatého bez ohledu na to , zda výsledná vodivost při stvrzování demineralizované vody bude 30 nebo 300 µS/cm.

Pro neonku červenou upravujeme třecí vodu na vodivost cca 12 µS/cm. Pro obyčejnou neonku na 20 µS/cm. Pro běžné tetrovité ryby vyhovují vody s vodivostí 20 µS/cm (tetra citronová) až 150 µS/cm (tetra černá). Pro vývoj jiker malých cichlidek vyhovuje voda s vodivostí 20 - 60 µS/cm , pro skaláry a jiné běžné cichlidy je vhodná voda od 150 do 300 µS/cm.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje . Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobní vady . Nevztahuje se na vady a poškození výrobku vzniklé v dúsledku jeho nesprávného používání , mechanického poškození neopatrným zacházením , jakéhokoliv neodborného zásahu do výrobku , vlivem nesprávné údržby , či jeho užíváním v rozporu s návodem k použití . Záruka také nepřejímá odpovědnost za cokoli živé v akváriu , je limitována pouze na tento výrobek. Při vyskytnutí závady v záruční době je nutné uplatnit reklamaci prostřednictvím prodejce !
Povinností reklamujícího je přiložení řádně vyplněného záručního listu s popisem vady , razítkem a podpisem prodejce a s datem prodeje .
Bez těchto náležitostí nelze záruku uplatnit !
Výrobce i dodavatel výrobku neodpovídají za jakékoli přímé či nepřímé škody a újmy , vzniklé v dúsledku nebo v souvislosti s jeho nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou.
Datum prodeje:                                                          Razítko a podpis prodejce:
   
   
   
............................                                                           ..........................


Důvod reklamace : ..................................................................................................................


KAREL RATAJ , syn a otec , Zemědělská 20 , 787 69 Šumperk

Na výrobek je podle zákona č. 22 / 97 Sb. vydáno prohlášení o shodě .